Astana Puteh,
Batu 17,Jalan Solok Duku,
78300 Masjid Tanah, Melaka.